en

به روز رساني Ubuntu براي libxml2

IRCAD2011061265
شماره:IRCAD2011061265
تاريخ انتشار: 17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 8.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي libxml2 عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند يا اينكه كنترل يك برنامه را با استفاده از كتابخانه در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق Launchpad اعمال نماييد.
Ubuntu 11.04:
libxml2 2.7.8.dfsg-2ubuntu0.1
Ubuntu 10.10:
libxml2 2.7.7.dfsg-4ubuntu0.2
Ubuntu 10.04 LTS:
libxml2 2.7.6.dfsg-1ubuntu1.2
Ubuntu 8.04 LTS:
libxml2 2.6.31.dfsg-2ubuntu1.6
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment