en

آسيب پذيري اعتبارسنجي ناكافي اشاره گر در Microsoft Word

IRCAD2011061268
شماره:IRCAD2011061268
تاريخ انتشار: 17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Office XP
Microsoft Word 2002
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft Word كشف شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت استفاده از يك مقدار خاص در يك سند به عنوان يك اشاره گر ايجاد شده است و مي­تواند از طريق يك سند دستكاري شده خاص براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري در نسخه 10.6866.6870 تاييد شده است. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار داشته باشند.
راهكار:
فايل­هاي Office از منابع نامطمئن را باز نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment