en

به روز رساني Ubuntu براي firefox و xulrunner

IRCAD2011061276
شماره:IRCAD2011061276
تاريخ انتشار: 22-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي firefox و xulrunner عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 10.10:
firefox 3.6.18+build2+nobinonly-0ubuntu0.10.10.1
xulrunner-1.9.2 1.9.2.18+build2+nobinonly-0ubuntu0.10.10.1
Ubuntu 10.04 LTS:
firefox 3.6.18+build2+nobinonly-0ubuntu0.10.04.1
xulrunner-1.9.2 1.9.2.18+build2+nobinonly-0ubuntu0.10.04.1
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment