en

چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD2011061281
شماره:IRCAD2011061281
تاريخ انتشار: 24-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
در نسخه 2.2 Beta 1 اصلاح شده است. به نسخه 2.2 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment