en

چندين آسيب پذيري در Google Chrome

IRCAD2011061284
شماره:IRCAD2011061284
تاريخ انتشار: 29-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 12.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در گوگل كروم گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
1. يك خطا در هنگام استفاده از رشته NPAPI براي ايجاد يك خواندن خارج از نوبت مي تواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2. يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در هنگام استفاده از فونت هاي SVG وجود دارد.
3. يك خطاي نامشخص در هنگام تجزيه محتوي CSS مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4. يك خطاي نامشخص وابسته به طول عمر و دوباره وارد شدن در تجزيه كننده HTML وجود دارد.
5. يك خطاي كرانه اي در v8 وجود دارد.
6. يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در هنگام استفاده از يك SVG وجود دارد.
7. يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در هنگام استفاده از انتخاب متن اصلي وجود دارد.
راهكار:
به نسخه 12.0.742.112 به روزرساني كنيد.
منابع:
Google:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment