en

به روز رساني Debian براي icedove

IRCAD2011071292
شماره:IRCAD2011071292
تاريخ انتشار: 07-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي icedove عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت هاي امنيتي عبور كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را با استفاده از مديريت بسته apt-get بكار بگيريد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment