en

به روز رساني Fedora براي phpMyAdmin

IRCAD2011071305
شماره: IRCAD2011071305
تاريخ انتشار: 18-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي phpMyAdmin عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را با استفاده از yum بكار بگيريد.("yum update phpMyAdmin")
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment