en

چندين آسيب پذيري در Oracle JRockit

IRCAD2011071307
شماره:IRCAD2011071307
تاريخ انتشار: 20-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle JRockit
توضيح:
اوراكل چندين آسيب پذيري در JRockit گزارش كرده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي R27.6.9 و نسخه هاي پيش از آن (JDK/JRE 1.4.2, 5, 6) و R28.1.3 و نسخه هاي پيش از آن (JDK/JRE 5, 6) گزارش شده اند.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:
Secunia:


The Wall

No comments
You need to sign in to comment