en

به روز رساني Red Hat براي libsndfile

IRCAD2011071312
شماره:IRCAD2011071312
تاريخ انتشار: 21-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop 5
Red Hat Enterprise Linux HPC Node 6
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي libsndfile عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل يك برنامه را با استفاده از كتابخانه در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment