en

به روز رساني Ubuntu براي libsndfile

IRCAD2011071320
شماره:IRCAD2011071320
تاريخ انتشار: 26-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي libsndfile عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل يك برنامه را با استفاده از كتابخانه در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 11.04:
libsndfile1 1.0.23-1ubuntu0.1
Ubuntu 10.10:
libsndfile1 1.0.21-2ubuntu0.10.10.1
Ubuntu 10.04 LTS:
libsndfile1 1.0.21-2ubuntu0.10.04.1
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment