فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_5_0-ibm

IRCAD2011081331
شماره:IRCAD2011081331
تاريخ انتشار: 03-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_5_0-ibm عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
فهرست بسته ها:
- SUSE Linux Enterprise Teradata 10 SP3 (x86_64):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-alsa-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (i586 ppc s390x x86_64):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (s390x x86_64):
java-1_5_0-ibm-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (i586 ppc):
java-1_5_0-ibm-jdbc-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-plugin-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86_64):
java-1_5_0-ibm-alsa-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (i586):
java-1_5_0-ibm-alsa-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (ppc):
java-1_5_0-ibm-64bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (i586 ppc s390x x86_64):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (s390x x86_64):
java-1_5_0-ibm-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (i586 ppc):
java-1_5_0-ibm-jdbc-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-plugin-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (x86_64):
java-1_5_0-ibm-alsa-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (i586):
java-1_5_0-ibm-alsa-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (ppc):
java-1_5_0-ibm-64bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Java 10 SP4 (i586 ppc s390x x86_64):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Java 10 SP4 (ppc):
java-1_5_0-ibm-jdbc-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-plugin-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Java 10 SP3 (i586 ppc s390x):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Java 10 SP3 (ppc):
java-1_5_0-ibm-jdbc-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-plugin-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4 (i586 x86_64):
java-1_5_0-ibm-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-demo-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-fonts-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-src-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4 (x86_64):
java-1_5_0-ibm-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-alsa-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-devel-32bit-1.5.0_sr12.5-0.5.1
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4 (i586):
java-1_5_0-ibm-alsa-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-jdbc-1.5.0_sr12.5-0.5.1
java-1_5_0-ibm-plugin-1.5.0_sr12.5-0.5.1
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0