en

چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD2011081352
شماره:IRCAD2011081352
تاريخ انتشار: 17-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس را افشا كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­هاي در نسخه هاي پيش از 2.3 گزارش شده اند.
راهكار:
به نسخه 2.3 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment