en

دو آسيب پذيري در Mac RealPlayer

IRCAD2011081361
شماره:IRCAD2011081361

تاريخ انتشار: 17-08-2011

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mac RealPlayer 12.x

توضيح:

دو آسيب پذيري در Mac RealPlayer گزارش شده است كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند. اين آسيب پذيري ها در نسخه 12.0.0.1569 گزارش شده است. نسخه هاي ديگر ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري ها باشند.

راهكار:

به نسخه 12.0.0.1701 به روز رساني نماييد.

منابع:
RealNetworks:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment