en

چندين آسيب پذيري در سرور Xerox FreeFlow Print

IRCAD2011081375
شماره:IRCAD2011081375
تاريخ انتشار: 29-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Xerox FreeFlow Print Server 7.x
توضيح:
Xerox در مورد چندين آسيب پذيري در Xerox FreeFlow Print Server هشدار داده است كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند يا حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك حمله انكار سرويس ايجاد نمايند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند يا اينكه كنترل يك سيستم آسيب پذير و كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي 73.A3.31 و 73.B0.73 گزارش شده اند.
راهكار:
به روز رساني­ها را اعمال نماييد. براي جزئيات بيشتر به راهنمايي امنيتي Xerox مراجعه كنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment