فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox، MozillaThunderbirdو seamonkey

IRCAD2011081380
شماره:IRCAD2011081380

تاريخ انتشار: 30-08-2011

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

توضيح:

SUSE يك به روز رساني براي فايرفاكس موزيلا، Thunderbird موزيلا و seamonskey منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند. اين آسيب پذير ي‌ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا از محدوديتهاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير رار در اختيار گيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق به روز رساني آنلاين YaST يا مدير بسته zypper اعمال نماييد.

openSUSE 11.4:
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-6.0-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-6.0-     2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-buildsymbols-6.0-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-devel-6.0-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-common-6.0-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-other-6.0-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaThunderbird-3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaThunderbird-buildsymbols-3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaThunderbird-devel-3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/enigmail-1.1.2+3.1.12-0.11.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/libfreebl3-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/libsoftokn3-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-js192-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nspr-4.8.9-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nspr-devel-4.8.9-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nss-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nss-certs-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nss-devel-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nss-sysinit-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-nss-tools-3.12.11-1.3.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-dom-inspector-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-irc-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-translations-common-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-translations-other-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/i586/seamonkey-venkman-2.3-2.2.1.i586.rpm
 
openSUSE 11.3:
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-3.6.20-0.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.20-0.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-common-3.6.20-0.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-other-3.6.20-0.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-3.1.12-0.15.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-devel-3.1.12-0.15.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.12-0.15.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.12-0.15.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/enigmail-1.1.2+3.1.12-0.15.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/libfreebl3-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/libsoftokn3-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-js192-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nspr-4.8.9-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nspr-devel-4.8.9-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nss-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nss-certs-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nss-devel-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nss-sysinit-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-nss-tools-3.12.11-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.20-1.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-dom-inspector-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-irc-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-translations-common-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-translations-other-2.3-2.2.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-venkman-2.3-2.2.1.i586.rpm
 
 x86-64 Platform:
 
 openSUSE 11.4:
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-branding-upstream-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-buildsymbols-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-devel-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-common-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-other-6.0-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-buildsymbols-3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-devel-3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/enigmail-1.1.2+3.1.12-0.11.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/libfreebl3-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/libfreebl3-32bit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/libsoftokn3-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/libsoftokn3-32bit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-js192-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-js192-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nspr-32bit-4.8.9-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nspr-4.8.9-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nspr-devel-4.8.9-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-32bit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-certs-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-certs-32bit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-devel-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-sysinit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-sysinit-32bit-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-nss-tools-3.12.11-1.3.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-dom-inspector-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-irc-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-translations-common-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-translations-other-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/x86_64/seamonkey-venkman-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
 
openSUSE 11.3:
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-3.6.20-0.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.20-0.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-common-3.6.20-0.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-other-3.6.20-0.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-3.1.12-0.15.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-devel-3.1.12-0.15.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.12-0.15.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.12-0.15.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/enigmail-1.1.2+3.1.12-0.15.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/libfreebl3-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/libfreebl3-32bit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/libsoftokn3-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/libsoftokn3-32bit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-js192-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-js192-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nspr-32bit-4.8.9-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nspr-4.8.9-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nspr-devel-4.8.9-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-32bit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-certs-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-certs-32bit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-devel-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-sysinit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-sysinit-32bit-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-nss-tools-3.12.11-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-32bit-1.9.2.20-1.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-dom-inspector-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-irc-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-translations-common-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-translations-other-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-venkman-2.3-2.2.1.x86_64.rpm
 
Sources:
 
 openSUSE 11.4:
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/MozillaFirefox-6.0-2.2.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/MozillaThunderbird-3.1.12-0.11.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/mozilla-nspr-4.8.9-1.3.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/mozilla-nss-3.12.11-1.3.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.4/rpm/src/seamonkey-2.3-2.2.1.src.rpm
 
openSUSE 11.3:
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/src/MozillaFirefox-3.6.20-0.2.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/src/MozillaThunderbird-3.1.12-0.15.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/src/mozilla-nspr-4.8.9-1.2.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/src/mozilla-nss-3.12.11-1.2.1.src.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/src/mozilla-xulrunner192-1.9.2.20-1.2.1.src.rpm
منابع:

SUSE-SA:2011:037:
http://www.suse.com/support/security/advisories/2011_37_firefox.html

Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0