en

به روز رساني Fedora براي libsndfile

IRCAD2011091392
شماره:IRCAD2011091392
تاريخ انتشار: 07-09-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي libsndfile عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum اعمال نماييد.("("yum update libsndfile
منابع:
FEDORA-2011-9319:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment