en

به روز رساني Debian براي squid3

IRCAD2011091399
شماره:IRCAD2011091399
تاريخ انتشار: 12-09-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي squid3 عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا منجر به حمله انكار سرويس DoS شود يا به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-2304-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment