en

به روز رساني Debian براي openjdk-6

IRCAD2011091441
شماره:IRCAD2011091441
تاريخ انتشار: 28-09-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس DoS ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته اي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment