en

چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD2011101444
شماره:IRCAD2011101444
تاريخ انتشار: 28-09-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي قبل از 2.4 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 2.4 به روز رساني نماييد.
منابع:
Mozilla:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment