en

چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird

IRCAD2011101445
شماره:IRCAD2011101445
تاريخ انتشار: 28-09-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla Thunderbird 6.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 7 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment