en

چندين آسيب پذيري در تجزيه كننده KeyView در محصولات سايمانتك

IRCAD2011101467
شماره:IRCAD2011101467
تاريخ انتشار: 07-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Symantec Brightmail Gateway 9.x
Symantec Data Loss Prevention Endpoint Agents 10.x
Symantec Data Loss Prevention Endpoint Agents 11.x
Symantec Data Loss Prevention Enforce/Detection Servers for Windows 10.x
Symantec Data Loss Prevention Enforce/Detection Servers for Windows 11.x
Symantec Mail Security for Domino 7.x
Symantec Mail Security for Domino 8.x
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange 6.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در محصولات مختلف سايمانتك گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها به علت استفاده اين محصولات از Autonomy KeyView آسيب پذير مي­باشد.
راهكار:
به نسخه هاي ترميم شده به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment