en

سه آسيب پذيري در Ichitaro Speed Reader در IBM Lotus Notes

IRCAD2011101469
شماره:IRCAD2011101469
تاريخ انتشار: 07-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Lotus Notes 8.x
توضيح:
چند آسيب پذيري در IBM Lotus Notes كشف شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها به علت استفاده از Autonomy KeyView آسيب پذير ايجاد شده است.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه 8.5.2 FP2 تاييد شده اند. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري­ها قرار داشته باشند.
راهكار:
اصلاحيه ها به زودي در دسترس قرار خواهند گرفت.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment