en

به روز رساني Gentoo براي adobe-flash

IRCAD2011101486
شماره:IRCAD2011101486
تاريخ انتشار: 14-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي adobe-flash منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند. كاربران محلي حق دسترسي بالايي بدست مي آورند و توسط افراد خرابكار حملات اسكريپت بين سايتي را هدايت ميكنند، اطلاعات حساس را افشاء مي نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور مي نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار مي گيرند.
راهكار:
به "www-plugins/adobe-flash-10.3.183.10" يا بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201110-11:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment