en

به روز رساني Gentoo براي tor

IRCAD2011101490
شماره:IRCAD2011101490
تاريخ انتشار: 19-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي tor منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس بالقوه كاربران محلي را افشاء نمايند و به وسيله افراد خرابكار يك حمله انكار سرويس ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "net-misc/tor-0.2.1.30" و نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201110-13:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment