en

به روز رساني Debian براي wireshark

IRCAD2011101497
شماره:IRCAD2011101497
تاريخ انتشار: 21-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي wireshark منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي‌كند كه مي‌توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-getاعمال نماييد.
منابع:
DSA-2324-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment