en

به روز رساني Debian براي freetype

IRCAD2011101500
شماره:IRCAD2011101500
تاريخ انتشار: 25-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي freetype منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار مي گيرد تا با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-2328-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment