en

دو آسيب پذيري در Libxml2

IRCAD2011101508
شماره:IRCAD2011101508
تاريخ انتشار: 27-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Libxml 2.x
توضيح:
دو آسيب پذيري در Libxml2 گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند يا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را دراختيار بگيرند.
1) يك خطاي آزاد دوگانه در پردازش پرس و جو XPath وجود دارد.
2) يك خطاي آزاد دوگانه در پردازش پرس و جو XPath وجود دارد.
اين آسيب پذيري ها در نسخه 2.7.8 گزارش شده است. نسخه هاي ديگر نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري ها قرار بگيرند.
راهكار:
اين آسيب پذيري ها در GIT repository برطرف شده اند.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment