en

به روز رساني Debian براي phpldapadmin

IRCAD2011101516
شماره:IRCAD2011101516
تاريخ انتشار: 31-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي phpldapadmin منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا حملات اسكريپت بين سايتي را هدايت نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-2333-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment