en

چندين آسيب پذيري در Apple iOS براي آي پد

IRCAD2011111539
شماره:IRCAD2011111539
تاريخ انتشار: 11-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple iOS for iPad 5.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Apple iOS گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار با دسترسي فيزيكي مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات خاص را افشاء نمايند، حملات جعل را هدايت نمايند و كنترل يك دستگاه كاربر را در اختيار بگيرد.
1) يك خطا در استفاده از Smart Cover هنگامي كه دستگاه تاييد مي كند كه خاموش است در يك حالت قفل شده يك كد عبور را درخواست نمي كند، مي تواند براي بدست آوردن دسترسي به داده هاي خاص كاربر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: اين آسيب پذيري تنها آي پد 2 را تحت تاثير قرار مي دهد.
راهكار:
به نسخه Apply iOS 5.0.1 به روز رساني نماييد. ( به روز رساني را از طريق iTunes اعمال نماييد.)
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment