en

به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

IRCAD2011111550
شماره: IRCAD2011111550
تاريخ انتشار:2011-11-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، حملات اسكريپت بين سايتي را هدايت نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
منابع:
openSUSE-SU-2011:1242-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment