en

به روز رساني Gentoo براي maradns

IRCAD2011111561
شماره:IRCAD2011111561
تاريخ انتشار: 21-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي maradnsمنتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه"net-dns/maradns-1.4.06" يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201111-06:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment