en

چندين آسيب پذيري در Mac RealPlayer

IRCAD2011111565
شماره:IRCAD2011111565
تاريخ انتشار: 21-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mac RealPlayer 12.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري درMac RealPlayer گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري در نسخه 12.0.0.1701 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 12.0.0.1703 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment