en

به روز رساني SUSE براي acroread

IRCAD2011111569
شماره:IRCAD2011111569
تاريخ انتشار: 21-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي acroread منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حق دسترسي سطح بالا را بدست آورند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
منابع:
SUSE-SA:2011:044:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment