en

چندين آسيب پذيري در IBM Java

IRCAD2011111574
شماره:IRCAD2011111574
تاريخ انتشار: 23-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Java 5.x
توضيح:
IBM در مورد چندين آسيب پذيري در IBM Java هشدار داده است كه مي­توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا كنند، يك حمله انكار سرويس ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه SR13 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment