en

به روز رساني Fedora براي bind

IRCAD2011111578
شماره:IRCAD2011111578
تاريخ انتشار: 28-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي bind عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum اعمال نماييد ("yum update bind").
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment