en

به روز رساني Ubuntu براي thunderbird

IRCAD2011111579
شماره:IRCAD2011111579
تاريخ انتشار: 28-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 11.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي thunderbird عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، حملات CSS را هدايت كنند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment