en

به روز رساني Fedora براي freetype

IRCAD2011111580
شماره:IRCAD2011111580
تاريخ انتشار: 29-11-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي freetype منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum("yum update freetype") اعمال نماييد.
منابع:
FEDORA-2011-15956:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment