en

به روز رساني HP-UX براي BIND

IRCAD2011121582
شماره:IRCAD2011121582
تاريخ انتشار: 02-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP-UX يك به روز رساني براي BIND منتشر كرده است.اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند.
آسيب پذيري در نسخه هاي زير گزارش شده است:
HP-UX B.11.11 و B.11.23 در حال اجراي BIND 9.2.
HP-UX B.11.31 در حال اجراي BIND 9.3 و نسخه هاي پيش از C.9.3.2.10.1.
HP-UX B.11.11 و B.11.23 در حال اجراي BIND 9.3 و نسخه هاي پيش از C.9.3.2.9.1.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
HPSBUX02729 SSRT100687:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment