en

آسيب پذيري نامشخص تخريب حافظه در Foxit Reader

IRCAD2011121589
شماره:IRCAD2011121589
تاريخ انتشار: 07-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Foxit Reader 5.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Foxit Reader گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده گيرد تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص ايجاد شده است. اطلاعات بيشتري در اين مورد در دست نيست.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي 5.1.0.1021 و پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 5.1.3 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment