en

آسيب پذيري استفاده پس از آزادسازي در Microsoft Office Word

IRCAD2011121599
شماره:IRCAD2011121599
تاريخ انتشار: 13-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office for Mac 2011
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft Office گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي استفاده پس از آزادسازي در هنگام تجزيه اسناد Word ايجاد شده است و مي­تواند براي ارجاع به حافظه اي كه پيش از اين آزاد شده است مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:
MS11-089 (KB2590602, KB2596785, KB2589320, KB2589320, KB2644347):
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment