en

آسيب پذيري تخريب حافظه در تجزيه فايلهاي DVR-MS در ويندوز مايكروسافت

IRCAD2011121603
شماره:IRCAD2011121603
تاريخ انتشار: 13-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
توضيح:
يك آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا در Windows Media Player و Windows Media Center در هنگام تجزيه فايل­هاي DVR-MS ايجاد شده است و مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment