en

آسيب پذيري مديريت ويژگي هاي اشياء OLE در Microsoft Windows

IRCAD2011121604
شماره:IRCAD2011121604
تاريخ انتشار:13-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft Windows گزارش شده است. اين آسيب پذيري مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا در هنگام مديريت ويژگي هاي خاص از يك Object Linking و شي OLE ايجاد شده است و مي تواند از طريق يك فايل خاص دستكاري شده حاوي يك شي OLE مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
MS11-093 (KB2624667):
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment