en

به روز رساني HP-UX براي جاوا

IRCAD2011121609
شماره:IRCAD2011121609
تاريخ انتشار:15-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP-UX يك به روز رساني براي جاوا منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي زير گزارش شده است.
HP-UX نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 در حال اجراي HP JDK و JRE نسخه 6.0.11 و نسخه هاي پيش از آن.
HP-UX نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 در حال اجراي HP JDK و JRE نسخه 5.0.23 و نسخه هاي پيش از آن.
HP-UX نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 در حال اجراي HP JDK و JRE نسخه 1.4.2.26 و نسخه هاي پيش از آن.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
HPSBUX02697 SSRT100591:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment