en

جندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD2011121617
شماره:IRCAD2011121617
تاريخ انتشار:21-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در SeaMonkey موزيلا گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 2.6 ارتقاء دهيد.
منابع:
Mozilla:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment