en

چندين آسيب پذيري در IBM Rational Rhapsody

IRCAD2011121620
شماره:IRCAD2011121620
تاريخ انتشار: 23-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Rational Rhapsody 7.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IBM Rational Rhapsody گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنتل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين برنامه از يك نسخه آسيب پذير BB FlashBack ActiveX control استفاده مي­كند.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي پيش از 7.6.1 تاييد شده اند.
راهكار:
به نسخه 7.6.1 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment