en

به روز رساني Debian براي jasper

IRCAD2011121621
شماره:IRCAD2011121621
تاريخ انتشار:26-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي jasper منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را بر طرف مي‌نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-2371-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment