en

به روز رساني Gentoo براي chromium و v8

IRCAD2012011638
شماره:IRCAD2012011638
تاريخ انتشار:09-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي chromium و v8 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا حملات جعلي را هدايت نمايند، به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "www-client/chromium-16.0.912.75" يا نسخه هاي بعد از آن و نسخه "dev-lang/v8-3.6.6.11" و نس خه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201201-03:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment