en

به روز رساني SUSE براي libxml2

IRCAD2012011651
شماره: IRCAD2012011651
تاريخ انتشار:2012-01-13
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي libxml2 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط كاربران خرابكار مورد استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:

zypper in -t patch libxml2-5488

- openSUSE 11.3:

zypper in -t patch libxml2-5488
منابع:
openSUSE-SU-2012:0073-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment