en

به روز رسانيSUSE براي libxml2

IRCAD2012011665
شماره:IRCAD2012011665
تاريخ انتشار: 20-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي libxml2 منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند يا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:

zypper in -t patch libxml2-5659

- openSUSE 11.3:

zypper in -t patch libxml2-5659
منابع:
openSUSE-SU-2012:0107-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment