en

چندين آسيب پذيري در گوگل كروم

IRCAD2012011668
شماره:IRCAD2012011668
تاريخ انتشار:24-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 16.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در گوگل كروم گزارش شده است كه به طور بالقوه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي استفاده پس از آزاد سازي در مديريت انتخاب هاي DOM وجود دارد.
2) يك خطاي استفاده پس از آزاد سازي در مديريت DOM وجود دارد.
3) يك مقداردهي اوليه نشده در Skia وجود دارد.
4) يك خطا در سازنده درخت مي تواند براي ايجاد يك سريز بافر مبتني بر heap مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
به نسخه 16.0.912.77 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment